Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

100/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a hulladékkezelés változtatási lehetőségét, valamint a közszolgáltatási szerződés tervezetét és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés megkötését támogatja  és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

2.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ASA Magyarország  Kft-vel fennálló szerződés módosítása ügyében járjon el, hogy a szerződésben az újonnan szerződő közszolgáltató fizető félként feltüntetésre kerüljön.

 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Határidő:             értelemszerűen 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző