Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     102/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 

Istvándi József és neje gombai lakosok zártkerti ingatlan megvásárlására beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

1.                  A Képviselő-testület Istvándi József és neje gombai lakosok 3556 hrsz.-ú, szőlő művelési ágú, 1194 m2 területű ingatlan vásárlására irányuló kérelmének tárgyalását 2008. november 30-ig elhalasztja.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen