Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     103/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott,

                        hogy a 2008. novemberi testületi ülésre kerüljön elkészítésre egy egységes

                        vagyongazdálkodási koncepció, amely alapján dönthet a Képviselő-testület

az egyéni ingatlanvásárlási kérelmek ügyében. 

 

A vagyongazdálkodási koncepció elkészítésével a Pénzügyi Bizottságot

bízta meg.

 

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző