Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta:

 

     104/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának pénzbeni támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságát az általános tartalék terhére 50.000.- Ft non-profit szervezet részére átadott pénzeszközként támogatja

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

3.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosításáról gondoskodjon.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        a 2. pont tekintetében 2008. július 30.

                                              a 3. pont tekintetében 2008. szeptember 30.

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző