Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

105/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közút alatt húzódó pinceüreg beszakadás” vis maior pályázathoz kapcsolódó 66/2008. (IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a 66/2008. (IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat 1. és 2. pontját visszavonja, s a „Közút alatt húzódó pinceüreg beszakadás” vis maior pályázathoz kapcsolódóan jelen határozat további pontjaiban foglaltakat fogadja el.

2.      A képviselő-testület az Ady Endre utcai közút alatt húzódó pinceüreg beszakadásának helyreállításához 1.879.500.- Ft támogatást igényel, és saját forrásként – figyelemmel a 2.685.000.- Ft-os helyreállítási költségigényre – 805.500.- Ft-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3.      A képviselő-testület megbízza Dura László okleveles bányamérnököt a pályázat terveinek elkészítésével bruttó 76.800.- Ft megbízási díj ellenében.

4.      Az önkormányzat – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyontárgy – a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik. A Generali Providencia Biztosító Rt-nél kötött 96002105920984500 sz. vagyonbiztosítás a közutak biztosítását nem tartalmazza, az elemi károkra, épületek, berendezések és készletek vagyontárgyaira vonatkozik.

5.      Az önkormányzat képviselő-testülete más – a tulajdonában lévő úttal az Ady utca pinceomlásssal érintett ingatlanainak megközelítését nem tudja megoldani.

6.      A Képviselő-testület saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.

 

 

 

7.      A képviselő-testület a károsodott 81 hrsz-ú ingatlan –mint közút - értékkövető biztosítását – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyontárgy –nem tudja megkötni.

8.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott határozatról a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda II. pályázatos Támogatási Osztályát 2008. június 27-én értesítse.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2008. június 27.

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző