Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     106/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta

                        a polgármester szabadságigényét és az alábbi döntést hozta:

 

                        A képviselő-testület a polgármester szabadságát 2008. július 02.

                        napjától huszonnégy munkanapra engedélyezi.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző