111/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület  az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző