112/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 10/2008. (III.28.) sz. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.  A képviselő-testület egyetértett a törvényességi észrevételben foglaltakkal és felkéri a polgármestert, hogy az észrevétel alapján tett intézkedésről a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő:         2008. szeptember 16.

Felelős:           polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző