113/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete életjáradéki programot indít a Gomba község területén lakó magyar állampolgárok számára, akik Gomba Község Önkormányzatának közigazgatási területén lévő lakóingatlanuk tulajdonjogát az Önkormányzat által nyújtott életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlják az Önkormányzat részére.

 

2./   Az önkormányzat –költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén a szociális bizottság javaslatára- életjáradéki szerződést házastársi, vagy legalább három év óta igazoltan élettársi viszonyban élőkkel, illetve testvérekkel köt abban az esetben, ha a jogügyletben résztvevő személyek tulajdoni hányaddal rendelkeznek a felajánlott legalább komfortos lakóingatlanban, melyre más személy használati joggal nem rendelkezik, oda lakóhelyként vagy tartózkodási helyként bejelentkezve nincs, és az ingatlan fenntartásához kapcsolódó tartozás nem áll fenn.

 

3./   A képviselő-testület az életjáradéki szerződés megkötésének feltételeit a határozat 1. sz. mellékletét képező szabályzatban foglaltak szerint határozza meg, a kérelem benyújtására a határozat 2. sz. mellékletét rendszeresíti.

 

4./   A képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékletének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni rendeli.

 

Határidő:         azonnali

Felelős:           polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

1. számú melléklet

Szabályzat

 

Az életjáradéki szerződés megkötésének feltételeiről

 

I.

A szabályzat célja

 

1.1       E szabályzat határozza meg az életjáradéki szerződés keretében nyújtott pénzbeli szolgáltatások mértékét, számítását, a pénzügyi lebonyolítás szabályait, továbbá a kérelem benyújtásának, illetve elbírálásának eljárási rendjét.

 

II.

Az életjáradék fogalma

 

2.1       Ingatlantulajdonának átruházása fejében a járadékost élete végéig megillető rendszeres, havonként fizetendő pénzösszeg. A járadékos a jogosult, Gomba Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a kötelezett.

 

III.

Az életjáradék számításának szabályai

3.1

a)      A jogosultat a szerződéskötéskor egy összegben megilleti az ingatlan forgalmi értékének 20%-a.

b)      Az ingatlan forgalmai értékét az Önkormányzat által megbízott ingatlanforgalmi értékbecslő állapítja meg.

c)      Az életjáradék összege az Önkormányzat tulajdonába került ingatlan szerződéskori forgalmi értékétől, továbbá a járadékos(ok) életkorától és nemétől függ.

d)      Az Önkormányzat az életjáradék értékállóságának megőrzése érdekében, annak összegét évente egy alkalommal az előző évi KSH által közzétett inflációs ráta értékével módosítja.

e)      Az életjáradék számítása az adott ingatlan forgalmi értékét alapul véve, az alábbi táblázat alapján történik. A járadék mértéke a jogosult nemének és szerződés-kötéskori életkorának figyelembevételével, az ingatlan forgalmi értékének táblázat szerint megállapított ezreléke (szorzószám).

Járadékos

neme

65 éves korig

65 éves

kor felett

70 éves

kor felett

75 éves

kor felett

80 éves

kor felett

85 éves

kor felett

90 éves

kor felett

Férfi

legfeljebb 4,3

4,3

4,8

5,3

5,8

6,3

6,8

legfeljebb 4,1

4,1

4,6

5,1

5,6

6,1

6,6

 

f)        Több jogosult (házastárs, élettárs, testvér) esetében a számítás megegyezik az e.) pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a jogosultak átlagéletkorát kell figyelembe venni, a kedvezőbb szorzószám alkalmazásával.

g)      A jogosultak valamelyikének elhalálozása esetén a hátramaradottat a teljes életjáradék illeti meg.

IV.

Ingatlan-fenntartási kötelezettség és lakásbiztosítási díj

 

4.1.

a)      Az életjáradéki szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonába került lakást az Önkormányzat kezeli.

b)      Az Önkormányzat az életjáradékra jogosult lakásában felmerülő indokolt állagmegóvási költségek, az igazolt számla összegének 70%-os mértékben – a Pénzügyi Bizottság által igazolt számla alapján – utólagosan megtéríti. Az állagmegóvási munkák indokoltságát a Pénzügyi Bizottság előzetesen állapítja meg.

c)      Az életjáradékra jogosult kérelmére a Szociális és Gyámügyi Bizottság a kérelmező egyéni körülményeire tekintettel méltányossági jogkörében eljárva a költségek további 30 %-ának megtérítését engedélyezheti.

d)      Az ingatlan biztosítási kötelezettsége és költsége az Önkormányzatot terheli.

e)      A lakóingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségek (azaz az áramdíj, a víz-, csatornadíj, szemétszállítás, fűtési költség, kábel-tv díj, telefon költség) az életjáradékra jogosultat terheli.

 

V.

Az életjáradéki szerződés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai

 

5.1.      Az életjáradéki szerződés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet 2 példányban kell kitölteni, melynek első példánya a Polgármesteri Hivatalban marad, a másik példányon igazolják a kérelem átvételét, és az a kérelmezőnél marad. Az Polgármesteri Hivatal csak pontosan, olvashatóan kitöltött, és a szükséges mellékleteket tartalmazó kérelmet vehet át. A Polgármesteri Hivatal a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a kérelem tartalma szerint, eleget tesz-e a rendeletben foglalt feltételeknek. A rendeleti feltételek fennállta esetén, a Polgármesteri Hivatal ingatlanforgalmi értékbecslést készíttet. Annak elkészültét követően, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén, amennyiben a kérelmező elfogadja a szerződés feltételeit, az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a szerződés megkötéséről. Döntés után a határozatban megjelölt személy intézkedik az Önkormányzat megbízott jogi képviselője felé az életjáradéki szerződés megkötése és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése érdekében.

 

VI.

Az életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatások pénzügyi lebonyolítása és

nyilvántartása

 

6.1.      A megkötött életjáradéki szerződés alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről. A Polgármesteri Hivatal a jogosult részére nyújtott egyösszegű juttatást a szerződés aláírásától számított 15 napon belül utalja át a jogosult által megadott bankszámlaszámra. Az életjáradék első havi összegét a szerződés aláírásának napját követő hónap 5. napjáig kell a jogosult számlájára átutalni, a járadék összegének átutalásáról ezt követően minden hónap 5. napjáig kell intézkedni. A Polgármesteri Hivatal feladatát képezi a járadék havi összegének az infláció mértékével történő évenkénti módosítása. A lakásbiztosítás megkötéséről, illetve a biztosítás költségének finanszírozásáról a Polgármesteri Hivatal intézkedik.

 

 

 

VII.

A lakóingatlan használatára vonatkozó szabályok

 

7.1.      Az életjáradékra jogosultak az Önkormányzat engedélye nélkül nem fogadhatnak be senkit a lakásba, azt albérletbe nem adhatják, haszonélvezeti jogukat nem cserélhetik el.

 

7.2.      Az életjáradékra jogosultak kötelesek a lakást rendeltetésszerűen használni és a szerződéskötéskor fennállott műszaki állapotot fenntartani.

 

7.3.      Az életjáradéki szerződésben kell megállapodni arról, hogy az ingatlan mely részét használja az életjáradékra jogosult és mely részét az önkormányzat. 

 

 

VIII.

Az életjáradéki szerződés megkötésének eljárási szabályai

 

8.1.      Az életjáradéki szerződés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.

 

8.2.      A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, ha a szükséges mellékletek csatolása megtörtént. A kérelemhez az alábbi iratok benyújtása szükséges:

- eredeti adásvételi szerződés,

- 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolata,

- házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat,

- élettársi kapcsolatban élők esetén hatósági bizonyítvány a legalább három év időtartamú együttélésről,

 

8.3.      Az életjáradéki szerződés iránti kérelmek elbírálása ügyében – az Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított kereten belül az Önkormányzat Képviselő-testülete hivatott eljárni.

 

8.4.      Az életjáradéki szerződést az Önkormányzat képviseletében a Polgármester köti meg. A megkötött életjáradéki szerződéseket a Polgármesteri Hivatal nyilvántartja.

 

8.5.      A tulajdonjog megváltoztatásával, a haszonélvezeti jog alapításával és az életjáradéki jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költsége az Önkormányzatot terheli.

 

IX.

Egyéb rendelkezések

 

9.1.      Az életjáradéki szerződésben kell megállapodni az életjáradék jogosultjának illő eltemettetéséről, és annak részletes kérdéseiről

 

9.2.      E rendelkezéseket a hatályba lépést követően benyújtott kérelmek elbírálásában és a megkötött szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. A szabályzatban nem érintett kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szabályzat a rendelet kihirdetésével lép hatályba.

 

Gomba, 2008. szeptember 11.

                                                                                                                      Lehota Vilmos

                                                                                                                      polgármester

2. számú melléklet

 

ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE IRÁNTI KÉRELEM

 

I.

 

 

1.  Kérelmező neve: …………………………………………………………………

     Születési helye, ideje: …………………………………………………………………

     Édesanyja neve: …………………………………………………………………

     Szem. ig. szám: …………………………………………………………………

     Lakcíme: …………………………………………………………………

     Telefonszáma: …………………………………………………………………

2.  Kérelmező házastársának/élettársának neve: …………………………………………………………………

     Születési helye, ideje: …………………………………………………………………

     Édesanyja neve: …………………………………………………………………

     Szem. ig. szám: …………………………………………………………………

     Lakcíme: …………………………………………………………………

     Telefonszáma: …………………………………………………………………

3.  A szerződéskötéshez felajánlott ingatlan

     címe: ……………………………………... …………………………………………………

     Az ingatlan szobaszáma: ……………, egyéb helyiségei: ……………………………

     ……………………………………………, komfortfokozata: ……………………………

     alapterülete:……………………………. ...

 

 

II. NYILATKOZAT

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felajánlott lakóingatlan per-, igény-, és tehermentes. Az ingatlanra közüzemi díjtartozás nem áll fenn.

 

Budapest, 200….év……………..hó …………nap

 

 

 

                ……………………………                          ……………………………………

                             Kérelmező                                                           Kérelmező

 

Melléklet:

– 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolata,

– eredeti adásvételi szerződés

– házastársak esetén, házassági anyakönyvi kivonat

– élettársi kapcsolatban élők esetén hatósági bizonyítvány a legalább három éves időtartamú együttélésről