114/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatóját, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatóját elfogadta.

 

Határidő:             értelemszerűen 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző