116/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1        A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2008. október 15-i hatállyal a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

 

2        A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének –a karbantartói álláshely átcsoportosításán túl- 1,5 fővel történő megemelésére figyelemmel  intézkedjen az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

                  Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző