117/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének módosítására, továbbá közalkalmazotti kinevezésre irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. szeptember 12-ei hatállyal részmunkaidős (heti 35 órás) munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, határozott időre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal főzőkonyháján lévő munkahelyre szakács munkakörbe kinevezi Füle Jánosnét, és kinevezésével egyidőben illetményét a B besorolási osztály 05. fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetménye:             72.091.- Ft

Illetmény kerekítve

mindösszesen:                        72.100.- Ft

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző