118/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal,  1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatás ismételt pályázati felhívásának elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a köztemető kegyeleti közszolgáltatás keretében történő üzemeltetése érdekében a határozat 1. sz. mellékleteként szövegezett pályázati felhívás közzétételét hagyta jóvá.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak 2008. szeptember 12-től szeptember 26-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és hivatalos honlapján történő közzétételéről, illetve a kábeltelevízióban történő megjelentetéséről.

 

Határidő:        azonnali

            Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző