119/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba-Bénye Községek Körjegyzőségének megszűnésével kapcsolatos végelszámolás elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

A Képviselő-testület elfogadja a Gomba-Bénye Körjegyzőség megszűnéséhez kapcsolódó végelszámolásról szóló tájékoztatót a Körjegyzőséghez kapcsolódó, de 2008. januárjában jelentkező összesen 851.446.-  Ft, azaz nyolcszázötvenegyezer-négyszázhatvanhat forint költséggel, melyből

a.       közüzemi díj visszatérítés                        -31.986.- Ft

b.      személyi juttatás és járulék kifizetés      883.452.- Ft

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Körjegyzőség megszűnésével és vagyonának megosztásával kapcsolatban Gomba és Bénye Községek Önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján tájékoztassa Bénye Község polgármesterét a végelszámolás alapján Bénye Község Önkormányzatát terhelő többletköltségről, mely 

c.           9.596.- Ft                     közüzemi díj visszatérítést és

d.      265.036.- Ft                     személyi juttatást, illetve       

                                        munkaadókat terhelő járulékot

tartalmaz.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végelszámolás szerint Gomba Község Önkormányzatát megillető 255.440.- Ft  átutalása érdekében Bénye Község Önkormányzatánál a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő:        2008. szeptember 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző