Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület  az önkormányzat az intézményi közétkeztetési és munkahelyi vendéglátási tevékenységhez kapcsolódó feladatait Gomba Község Polgármesteri Hivatalához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez integrálja, mert az ellátandó feladat így hatékonyabban teljesíthető.

 

2.      A Képviselő-testület a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában részben önállóan gazdálkodó szervként működő, 2003. november 28. törzskönyvi bejegyzési dátummal nyilvántartott Központi Konyha alapító okiratát 2008. február 1. napjával hatályon kívül helyezi.

 

3.      A Képviselő-testület jelen határozat 1. számú mellékletét képező megszüntető okirat elfogadásával a költségvetési szervet 2008. február 1-én megszünteti.

 

4.      A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített fenntartói döntés következtében a tevékenység ellátáshoz indokolt 551411szakfeladaton történő foglalkoztatást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyként rendeli.

 

 

 

5.      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a megszüntető okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósághoz történő megküldéséről, és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléséről gondoskodjon.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett