120/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

           

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi belsőellenőrzés keretében a főzőkonyha működésének, gazdálkodásának, élelmezési tevékenységének ellenőrzéséről, illetve a polgármesteri hivatalban a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1        A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2008. szeptember 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző