121/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzata az Oktatási Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához csatlakozik, ennek során:

 

1./   A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást igazoló nyilatkozatot az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére küldje meg.

 

2./   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:        2008.  október 1.

folyamatos

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző