122/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

Edőcs Tamás és Mocsári Emma önkormányzati bérlakás lakásbérlete iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

A Képviselő-testület Edőcs Tamás és Mocsári Emma részére határozatlan időre kiutalja a Gomba, Dr. Szemők Balázs tér 2. szám alatt található bérlakást.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

                       

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző