123/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 

Tasi Kálmán  beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

1.                  A Képviselő-testület Tasi Kálmán 1050 hrsz.-ú ingatlan megosztására

irányuló kérelmének érdemi elbírálását elhalasztja a vagyongazdálkodási koncepció megalkotásáig.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző