125/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozására kiírt pályázaton való részvételi javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

A Képviselő-testület támogatja a 727. hrsz.-ú ingatlan tekintetében a pályázat benyújtását és feléri a polgármestert a pályázat elkészíttetésére.    

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző