126/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal,  1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete informatikai eszközfejlesztésre 300.000.-Ft előirányzatot biztosít az  általános tartalék terhére.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző