127/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előtakarékossági szerződésekről szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az előtakarékossági szerződések szükséges módosításainak kezdeményezésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a szerződések szükségszerű módosításának kezdeményezésére.

2.      Tekintettel a határidő rövidségére és a gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselői helyettesítésre, illetve a feladat elvégzése érdekében 250.000.-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

3.   A kialakult helyzet miatt a képviselő-testület szükségesnek tartja  

a feltárt hiányosságok jelzés értékű ismertetését. Ezért felkéri a Polgármesteri Hivatalt az általános tájékoztató megfogalmazására és települési terjesztésére.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző