128/2008. /IX.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 11-én megtartott zárt ülésén 6 igen szavazattal,  1 tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel meghozta az alábbi határozatot:

 

 

                       

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Árpád

            Gomba, Nefelejcs u. 33. szám alatti lakosnak a Szociális- és

Gyámügyi Bizottság  határozata ellen benyújtott fellebbezését meg-

tárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

            1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Árpád

                        Gomba, Nefelejcs u. 33. szám alatti lakosnak a Szociális- és Gyámügyi

                        Bizottság 41/2008. (IV.23.) számú határozata ellen benyújtott fellebbe-

                        zését a Szociális-és Gyámügyi Bizottság döntésének helybenhagyása

                        mellett  elutasította.

 

2./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert,

            hogy tájékoztassa Varga Árpádot a  szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

            4/2008. (II.01.) rendelete alapján igénybe vehető juttatásokról.

 

 

                        Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           bizottság elnöke

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző