Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2008. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az alábbi szervezeti célokat határozza meg:

I.      Testületi szervek működési feltételeinek javítása, a magasabb színvonalú döntés-előkészítése és végrehajtása.

1. Rendeletek, határozatok végrehajtásának biztosítása.

2.  Tervszerűség fokozása (munka- és üléstervek, szabályozások, ülés-előkészítés, végrehajtás-szervezés).

3.  Az információszolgáltatás, tájékoztatás színvonalának emelése.

II.   A hatósági és a községgazdálkodási  feladat-ellátás színvonalának és eredményességének emelése.

1. Eredményesség-növelés (hatósági ellenőrzés, szigorú ugyanakkor méltányos

    jogalkalmazás, behajtás, végrehajtás ill. annak kikényszerítése).

2. Hátralékcsökkentés.

3. Informatikai alkalmazás-fejlesztés a mindennapi munka során, kiemelten az ingatlan vagyon-kataszter és a településfenntartás-fejlesztés területén

III.             2007. költségvetési év szakszerű pénzügyi zárása

           1.  Körjegyzőségi elszámolás pontos elkészítése

                  2. A hivatal gazdálkodási feladatainak hatékony, szakszerű megszervezése

IV.             A népszavazás törvényes lebonyolítása

1.   A választások gördülékeny technikai előkészítése.

2. A választások törvényes lebonyolítása      

                             

   2.        A Képviselő-testület utasítja a jegyzői feladatot ellátó szervezési előadót, hogy a 2008. évi egyéni teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon.

   3.        A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jegyző 2008. évi egyéni teljesítmény-követelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.

 

                        Határidő: 2008. február 28.

                        Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

                                     Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó     

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett