130/2008. /IX.30./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 30-án megtartott rendkívüli zárt ülésén 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a kegyeleti közszolgáltatásra beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 1-től Mészáros Terézia / 2244 Úri, Anker köz 4. / vállalkozóval köt kegyeleti közszolgáltatási szerződést.

 

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével.

 

Határidő:             azonnali 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző