131/2008. /IX.30./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 30-án megtartott  rendkívüli nyílt ülésén 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

    

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  KIM 2004. Bt. kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 613. helyrajzi számú közterületen lévő, 26 m2 nagyságú terület bérleti jogának KIM 2004. Bt-ről Dávid Pékség Bt. részére történő átruházásához hozzájárul.

 

Határidő:             értelemszerűen 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző