132/2008. /IX.30./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 30-án megtartott  rendkívüli nyílt ülésén 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

az előirányzat módosítási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A képviselő-testület - Lehoczki Zoltán képviselő 2008. január és február havi tiszteletdíjáról történő lemondásra tekintettel -  a személyi juttatás előirányzatot 58 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 ezer forinttal csökkenti, s a 76 ezer forintot általános tartalékba helyezi.

 

2./ A képviselő-testület az általános tartalék terhére a 921815.számú szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát - a szüreti felvonulásra tervezett kiadások növekedése miatt – 76 ezer forinttal megnöveli.

 

3/  A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a kiemelt előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

 

Határidő:  azonnali         

                        Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző