134/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

    

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 124/2007. (XII.10.) számú, az 36/2008. (III.27.) számú és a 53/2008. (IV.24.) számú határozataiban rögzített bérleti díjak összegét 2009. január 1-i hatállyal e határozat 2-5 pontjaiban meghatározottak szerint módosítja

 

2.      A képviselő-testület a törzsvagyonba tartozó – érvényes bérleti szerződés tárgyát képező - korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon tekintetében – 12 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2009. január 1-i hatállyal:

 

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2009. január 1-től a havi bérleti díj összege (mely az ÁFA-t is tartalmazza)

8/4. (magánrendelés céljából)

14.600.- Ft

697/16 (vízművagyon működtetés bérleti díja)

       64.400.-Ft

727 (gyógyszertár üzemeltetés)

36.100.- Ft

 

3.      A képviselő-testület az érvényes bérleti szerződés tárgyát képező forgalomképes ingatlanvagyon tekintetében – 12 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2009. január 1-i hatállyal:

 

 

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2009. január 1-től a havi bérleti díj összege (mely az ÁFA-t is tartalmazza)

620/2 (Fagyizó)

18.700.- Ft

1050 (Zöldségbolt)

17.800.- Ft

1051/4 (Fodrászüzlet)

21.600.- Ft

1223/1 (felsőfarkasdi üzelthelyiség)

17.800.- Ft

- 2 -

 

4.      A Képviselő-testület a Tápióvölgye Vadásztársaság részére az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját – 12 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel -2008. évre vonatkozóan 31.300.- Ft összegben határozza meg, mely összeget a Tápióvölgye Vadásztársaság 2 egyenlő részletben köteles megfizetni. Az I. félév időarányos bérleti díját 2009. március 31-ig, a II. félévi díjat 2009. szeptember 30-ig.

 

5.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat 2-5. pontjaiban megállapított bérleti díjak 2010. évre vonatkozó összegének megállapítására  a Képviselő-testület 2009. októberi ülésén tegyen javaslatot.

 

6.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását a határozat 2-5. pontjaiban foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2008. november 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző