135/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta köztemető üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 30./ pontjában meghatározott temetőfenntartási hozzájárulás összegének emelésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület a 2008. október 1-én Mészáros Terézia vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgálati szerződés 30./ pontjában rögzítettek alapján a vállalkozó által 2009. évre fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás összegét – 12 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel – 35.800.- forintban határozza meg.

2.      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kegyeleti közszolgálati szerződés módosítását a határozat 1. pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2008. november 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző