137/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára során beterjesztett pályázati javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008 (X. 18.) FVM rendelet alapján minden célterületre pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

a.       1. célterület: Szemők Balázs tér önkormányzati épületeinek homlokzati felújítása.

b.      2. célterület: Kenyeres-kert kibővítéseként sport és pihenőpark kialakítása a 718/1., valamint a 715/2. hrsz.-ú ingatlanok területén.

c.       3. célterület: Fedett elárusítóhely és környezetének kialakítása a Szemők Balázs téren ( 6/3, 6/4, 7 és 1049/4 hrsz.-ú ingatlanok területén)

d.      4. célterület: Játszótér létesítése a Kenyeres-kert kibővítéseként a 718/1., valamint 715/2. hrsz.-ú ingatlanok területén.

2.      A Képviselő-testület a pályázat előkészítési kiadásaira 2.500 eFt forint keretet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot az első beadási határidőig készíttesse el és nyújtsa be.

 

Határidő:        2008. november 30

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                               jegyző