138/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

     1

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vállalkozásfejlesztési koncepcióra beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a vállalkozásfejlesztési koncepciót megalkotta.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző