139/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzat módosítására beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat építési övezetekre vonatkozó előírásai között a településrendezési célok megvalósításához szükséges

Településközponti vegyes terület 2

megnevezésű övezetet kíván létrehozni a vállalkozások számára, amelyben a telkek legkisebb mérete 200 m2 és a telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet.

2.      A Képviselő-testület a Településközponti vegyes terület 2

övezetbe sorolt nem önkormányzati tulajdonú ingatlanjaira elővásárlási jogot és változtatási tilalmat kíván bevezetni.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 5, 6/1, 6/3, 6/4, 360/1 és 490/1 hrsz-ú ingatlanok Településközponti vegyes terület 2 övezetbe való átsorolásának előkészítéséről intézkedjen.

 

Határidő:        2008. november 30

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző