Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

13/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

                       

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítására vonatkozó 131/2007. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozat módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lehota Vilmos polgármester havi illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 3. § (1)-(2). bekezdése alapján –a 10-es szorzószám figyelembe vételével– 2008. január 1-ei hatállyal 386.500.- Ft-ban állapítja meg.

2.  A képviselő-testület a polgármester költségátalányát a Pttv. 18. § (1)-(2) bekezdése alapján illetménye 30 %-ának megfelelő összegben, azaz 115.950.- Ft-ban határozza meg.

3. A Képviselő-testülete jelen határozattal visszavonja a 131/2007. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozatot.

4. A képviselő-testület felhívja a jegyzői feladatot ellátó szervezési előadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnali

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó szervezési előadó       

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett