140/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlanvásárlásra beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 490/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra 4,5 millió forintos vételi ajánlatot tegyen.

2.       A Képviselő-testület az ingatlanvásárlásra 4,5 millió forint költségvetési keretet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 490/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra az adás-vételi szerződést aláírja.

 

Határidő:        2008. november 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző