141/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei őrszolgálat megszervezésének és működtetésének lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy november hónap folyamán egyeztessen a gombai föltulajdonosokkal/földhasználókkal a mezei őrszolgálat megszervezése tárgyában.

 

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, amennyiben a mezőőri szolgálat létrehozásának szándéka a Gomba Község közigazgatási területeihez tartozó termőföldek tulajdonosai/földhasználói részéről támogatást nyer, a soron következő Képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozására.

 

3.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési koncepció készítésekor tervezze a mezei őrszolgálat megszervezéséhez társuló kiadásokat, illetve a létrehozáshoz és működtetéshez társuló bevételeket is.

 

Határidő:                         2008. november 30.

Felelős:                Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző