142/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2009. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1        A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező -  2009. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

Határidő:        2009. december 31-ig folyamatos

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

1.      sz. melléklet

Gomba Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a 142/2008. (X.30.) sz. határozatához

 

Gomba Község Önkormányzatának 2009. évi belsőellenőrzési terve

                                                                   

 

Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése

A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés

Az ellenőrzés típusa / módszere 

 

Az ellenőrzés időbeli ütemezése

 

Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása 

 

Polgármesteri Hivatal


Cél: az adófizetési morál javulásának elősegítése, az adóigazgatás terén elmulasztott eljárási cselekmények megállapítása

Tárgya: az adók módjára behajtható tartozások és az adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata

Időszak: 2006-2007. évek

 

Az évek óta halmozódó hátralékok magas összege,

Helyszíni ellenőrzéssel teljességi, és szabályszerűségi vizsgálat

 

2009. május

 

Jelentés:

 

2009. június

 


2 revizori nap

(1 ellenőr)

Polgármesteri Hivatal


Cél: a szociális- és gyámügyi igazgatás területén alkalmazni rendelt jogszabályok rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülése

 

Tárgya: a szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűsége

 

Időszak: 2007. év

 

Szociális igazgatási feladatokat ellátó előadó 2007. évi túlterheltsége, munkaköri feladatok új felosztása

Helyszíni ellenőrzéssel szabályszerűségi vizsgálat

 

2009. május

 

Jelentés:

 

2009. június

 


1 revizori nap

(1 ellenőr)

Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése

A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés

Az ellenőrzés típusa / módszere 

 

Az ellenőrzés időbeli ütemezése

 

Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása 

 

Polgármesteri Hivatal


Cél: Az önkormányzat SZMSZ-ében rögzítettek maradéktalan érvényesülése

 

Tárgya: A képviselő-testület lejárt határidejű határozatai végrehajtásának, és a működéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok szabályszerűségének ellenőrzése,

 

Időszak: 2008. év

A 2008-ban létrehozott Polgármesteri Hivatalban új adminisztrációs és nyilvántartási  rendszer került kialakításra

Helyszíni ellenőrzéssel szabályszerűségi vizsgálat

 

2009. június

 

Jelentés:

 

2009. július

 


1 revizori nap

(1 ellenőr)

Polgármesteri Hivatal


Cél: a 2008. évi belsőellenőrzés során tett javaslatok és megállapítások eredményességének feltárása, helytelen könyvelési gyakorlat megszüntetése

 

Tárgya: a számviteli – bizonylati rendszer és a könyvelési tevékenység ellenőrzése,

 

Időszak: 2008. év

A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó feladat-ellátás 2008. évi alacsony színvonal

Helyszíni ellenőrzéssel szabályszerűségi utóellenőrzés

 

2009. június

 

Jelentés:

 

2009. július

 


2 revizori nap

(1 ellenőr)

 
Záradék:

A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2008. (X.30.) sz. határozatával fogadta el.


 Gomba, 2008. október 30.

                                                                                                                                                                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                                                                                                                                                                            jegyző aláírása