143/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi belsőellenőrzés keretében a Faluház működésének, gazdálkodásának, rendezvények, programok gazdaságosságának vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2008. november 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

INTÉZKEDÉSI

TERV

 

 

 

 

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nek a

a Faluház működésének, gazdálkodásának, rendezvények, programok gazdaságosságának vizsgálatáról végzett ellenőrzése során

feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében

szükséges intézkedésekre.

 

 

Faluház

 

 

A felügyeleti ellenőrzés során megjelölt javaslatok

 

Tervezett / megtett intézkedés

 

Intézkedésre előírt határidő

Intézkedés megtételéért felelős megnevezése

 

Bérleti és belépődíjak kialakításának, a díjbeszedések gyakorlatának belső szabályozása

 

Javaslat elfogadása, a szabályzat elkészítése

2009. március 31.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

Máté Józsefné munkaköri leírásának pontosítása, munkarendjének pontos meghatározása

 

Javaslat elfogadása, munkaköri leírások pontosítása

2008. december 31.

Lehota Vilmos polgármester

 

Programtervek elkülönítése a tárgyévi beszámolótól

 

Javaslat elfogadása,

2009. április 30.

Lehota Vilmos polgármester

 

Előirányzatok szükség szerinti átcsoportosítása

 

Javaslat elfogadása

 

folyamatos

Lehota Vilmos polgármester

 

javasolt utalványok használata

 

Javaslat elfogadása,

folyamatos

Kósa Erzsébet Anikó jegyző