145/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a szociális alapfeladatok intézményi keretek között történő ellátására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális alapfeladatok intézményi keretek között történő ellátása érdekében keresse meg a pilisi, üllői, vagy ezt követő sorrendben a gyömrői intézmény fenntartóját és tájékoztassa a Képviselő-testület csatlakozási szándékáról.

 

Határidő:        2008. november 05.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző