146/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Fekete István gombai lakos kérelmének elbírálására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete István gombai lakos kártérítés megállapítására irányuló kérelmét elutasítja.

A benyújtott iratok alapján a Képviselő-testület nem látja bizonyítottnak, hogy a számlával igazolt költséget a gépjármű tulajdonosának kizárólag a Liliom-Katona J. utca közötti úton lévő kátyú okozta. 

 

Határidő:        2008. november 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző