148/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a településen keletkezett szilárd hulladék kezelés tárgyában szükséges közbeszerzési eljárásra irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása érdekében keresse meg a budapesti székhelyű MIX-TOUR Bt-t.

 

2.      A Képviselő-testület – közbeszerzési szakértő bevonásával – az Ügyrendi Bizottságot bízza meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

 

Határidő:        1./ pont tekintetében 2008. november 10.

                        2./ pont tekintetében 2008. december 31.

Felelős:           1./ pont tekintetében Polgármester

                        2./ pont tekintetében Ügyrendi Bizottság

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző