149/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  községi ünnepségek lebonyolításával kapcsolatban beterjesztett javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

 A Képviselő-testület megköszöni a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak és nevelőinek az önkormányzat 2008. évi rendezvényein, közösségi ünnepségein tanúsított tevékeny részvételt és további eredményes munkát kíván az iskola tanulóinak, nevelőtestületének.        

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző