150/2008. /X.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község útjainak kátyúzásához szükséges anyag beszerzésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

A Képviselő-testület a belterületi utak kátyúzási munkálataihoz anyagvásárlásra a Polgármesteri Hivatal 751.854 Község-gazdálkodás szakfeladatának dologi kiadásaihoz 400 eFt előirányzatot  biztosít az általános tartalék terhére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző