151/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

 

Munkahelyi vendéglátás   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+ 41

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

- 41

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+ 1 001

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

+ 32

 

        dologi kiadás

 

+ 3 817

 

        működési célú támogatás nonprofit szervezetek részére

 

+ 50

 

        beruházások

 

+ 4 500

 

        felújítás

 

+ 806

 

        általános tartalék

 

+ 2 052

 

        felhalmozási célú hitel visszafizetése

 

+ 2 000

 

        céltartalék

 

- 16 906

 

        előző évi pénzmaradvány igénybevétele

+ 5 086

 

 

Város és községgazdálkodás

 

 

 

        dologi kiadás

 

+ 428

 

Feladatra nem tervezhető elszámolások

 

 

 

        helyi adó

+ 829

 

 

        települési önk. jövedelemdifferenciálódás mérséklése

- 829

 

 

Óvodai nevelés

­

 

 

        személyi juttatás

 

+257

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

- 257

 

Védőnői szolgálat   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+27

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

- 27

 

        beruházás

 

+ 4 000

 

Házi segítségnyújtás   

­

 

 

        személyi juttatás

 

+13

 

                                                            

 

 

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

- 13

 

Települési hulladékkezelés

 

 

 

        intézményi működési bevétel

­+ 3 000

 

 

        dologi kiadás

 

+ 3 000

 

Szennyvízkezelés

 

 

 

        államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás

 

+ 3 100

 

Művelődési központok tevékenysége          

 

 

 

        személyi juttatás

 

+27

 

       munkaadókat terhelő járulék

 

- 27

 

       dologi kiadás

 

+ 76

 

Egyéb kulturális tevékenység

 

 

 

       dologi kiadás

 

+ 130

 

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző