152/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és az alábbi határozatot hozta.

 

1.         A képviselő-testület  az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző