153/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogta, s azt a 2009. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.

2.    A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg

a.       a költségvetési egyensúly megtartását,

b.      az önkormányzat működőképességének megőrzését,

3.    A képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása, a működőképesség megőrzése érdekében szükségesnek tartja:

a.       a szennyvízcsatorna-beruházáshoz kapcsolódó beruházási hitel visszafizetése érdekében pontos havi ütemezéssel meghatározni a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel kötött lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket,

b.      a vagyongazdálkodási- és vállalkozásfejlesztési koncepciókban foglaltak végrehajtásának megkezdését,

c.       az adófizetési morál javulásának elősegítését, ennek érdekében a helyi adókról szóló rendelet módosítását, az adóhátralék-behajtás hatékonyságának növelését,

d.      a külső források bővítését a pályázati lehetőségek kihasználásával, további pályázatokhoz való kapcsolódással,

e.       szigorú és takarékos gazdálkodás mellett folytatni a hagyományőrző programokat.

f.       a fejlesztési akciótervben foglalt beavatkozások végrehajtását.

 

Határidő:        2009. február 15. illetve folyamatos

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző