154/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a konyha egy éves működésének tapasztalatairól szóló beszámolót és

az alábbi határozatot hozta:

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyha egy éves 

                        működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző