155/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

        

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1.      A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal főzőkonyháján alkalmazott étkezési térítési díjak összegét 2009. január 1-jétől nem módosítja.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi munkaterv előkészítésekor az étkezési térítési díjak felülvizsgálatát a 2009. júniusi ülés napirendjei között tervezze.

 

Határidő: 2009. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző