156/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        a Borzsák Endre emlékkönyv szerkesztőbizottságának kérelmét és az

                        alábbi döntés hozta:

 

 

                                   A Képviselő-testület támogatja Borzsák Endre néprajzkutató

                                   születésének 100. évfordulója alkalmából tervezett emlékkönyv

                                   kiadását, amelyből 50 példány megvásárlására előzetesen

                                   100.000.-Ft. támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

 

            Határidő:        értelemszerűen 

                Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző