158/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással,  4 ellenvéleménnyel és egy képviselő szavazatának hiányában  az alábbi döntést hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 11-én megtartott szüreti mulatságok szervezésének pénzügyi elszámolásával kapcsolatban felmerült problémák ügyében elutasítja a fegyelmi eljárás lefolytatását.

             

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző