159/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 11-én megtartott szüreti mulatságok szervezésének pénzügyi elszámolásával kapcsolatos problémák ügyében az alábbi határozatot hozta:

 

A Képviselő-testület fegyelmi eljárás lefolytatásának mellőzésével

            Máté Józsefné művelődés-szervezőt megrovásban részesíti.

                                                                                             

Határidő:        értelemszerűen 

     Felelős:           Lehota Vilmos polgármester